Lærlingelønnen

Som lærling får du utbetalt lønn. Lønnen din for hele læretida skal minimum utgjøre ett års lønn etter minstelønn for fagarbeider fordelt på to år. Lønnen er satt ut fra gjeldende tariffavtaler.

Eksempel: Hvis fagarbeiderlønnen er kr. 332 000 pr. år vil lærlingelønnen bli følgende:

1. halvår 30% av full lønn kr. 8.300 pr. mnd

2. halvår 40% av full lønn kr. 11. 067 pr. mnd

3. halvår 50% av full lønn kr. 13. 833 pr. mnd

4. halvår 80% av full lønn kr. 21. 133 pr. mnd

I spesielle tilfeller er det mulig å avtale en annen fordeing av lønnen. For eksempel 50% av fagarbeiderlønn i hele læretiden.

Andre forhold vedrørende lønn:

  • Skatt etter gjeldende skattekort hos arbeidsgiver (lærlingen)
  • Ferie: Som lærling har du samme rettigheter til ferie som alle andre arbeidstakere. Dette er avtalefestet i ferieloven.
  • Arbeidstid: I Norge har vi lovfestet 40 timers arbeidsuke, men i følge tariffmessige avtaler kan det være 37 1/2 time per uke. Dersom du går i turnus er arbeidsuken på 35 1/2 per uke. Om en del av opplæringen faller utenom vanlig arbeidstid, har du krav på avspasering.
  • Pensjonstrekk : Lærlinger blir ikke trukket pensjonsavgift på lønnsslippen. Dette innebærer også at lærlinger ikke opptjener pensjonspoeng for læretiden. Dersom man ønsker å opptjene pensjonspoeng, må man ta kontakt med arbeidsgiver for å høre om det er mulig å inngå en personlig avtale.
  • Sykelønn, Fødselspenger, Adopsjonspenger: Lærlingen gis rett til sykelønn og fødsels / adopsjonspenger etter kapittel 1 § 8 med beregning i aktuell lønnsprosent når slikt tilfelle oppstår. Slike fravær kan medføre at læretiden forskyves.
  • Turnus: Lærlinger for utbetalt et såkalt ubekvems-tillegg ved turnusarbeid etter kapittel 1 § 5 i hovedtariffavtalen.
  • Avspassering: Avspassering for lærlinger gjennomføres etter den praksis som er avtalefestet og vanlig i bedriften lærlingen jobber i .
  • Ansiennitet: Når du har avlagt fagprøve får du verdiskapningsdelen av læretiden med i lønnsansienniteten dersom du begynner å jobbe som fagarbeder.